avatarbadge

นายแพทย์ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เกียรตินิยมอันดับ 2 หลังจากนั้น ศึกษาต่อในด้านอายุรศาตร์ และอายุรศาตร์โภชนศาสตร์คลินิก ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปัจจุบัน เป็นอายุรแพทย์ แผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า