avatarbadge

แพทย์หญิงรัชตภา นาเวศภูติกร

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง รัชตภา นาเวศภูติกร จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ปัจจุบันเป็นสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

นอกจากจะทำงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นแพทย์พี่เลี้ยงให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ฝึกหัดที่มาปฏิบัติงานในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือด้วย

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

point
แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

point
สูตินรีแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ