เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

พัฒนาการของ เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี) เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เด็กวัยนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านโภชนาการ การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะการขับถ่าย ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ และการเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม

เด็กอายุ 2 ขวบ เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างก้าวกระโดด มักจะกระตือรือร้นเมื่ออยู่กับเพื่อนวัยเดียวกัน เป็นตัวของตัวเองสูง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นด้วยท่าทางได้ชัดเจนขึ้น เริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้น รู้จักหัดวิ่งและเตะลูกบอล ทั้งยังพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นด้วย คุณพ่อคุณแม่จึงควรเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูและคอยส่งเสริม พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ อย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงและมีทักษะที่พัฒนาไปอย่างเหมาะสมตามวัย [embed-health-tool-vaccination-tool] พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พัฒนาการของเด็กอายุ 2 ขวบโดยทั่วไป อาจมีดังนี้ พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ เลียนแบบพฤติกรรมของคนอื่น โดยเฉพาะเด็กโตและผู้ใหญ่ กระตือรือร้นเมื่ออยู่กับเด็กคนอื่น ๆ มีความเป็นตัวของตัวเอง เริ่มมีอาการดื้อรั้น สังเกตเห็นถึงอารมณ์ของคนรอบข้าง เช่น หยุดมองหรือร้องไห้ตามเมื่อมีคนร้องไห้ มีภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation anxiety) เมื่อต้องห่างจากคนคุ้นเคย พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถชี้สิ่งของตามที่บอกได้ พูดประโยคสั้น ๆ ประมาณ 2-4 คำได้ รู้จักชื่อพ่อ แม่ พี่ น้อง อวัยวะและสิ่งของหลายอย่าง ทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ พูดทวนสิ่งที่ได้ยินคนคุยกัน แสดงท่าทางเพื่อสื่อสารได้มากกว่าการโบกมือและการชี้นิ้ว เช่น พยักหน้า ส่งจูบ พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว […]

หัวข้อ เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน เพิ่มเติม

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กพูดไม่ชัด สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา

พูดไม่ชัด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งอยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการพูด ภาวะนี้เป็นความผิดปกติของการเปล่งเสียงพูด ส่งผลให้เด็กออกเสียงผิดได้ ทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระ อย่างไรก็ตาม การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัด และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม เช่น การฝึกพูด การบริหารกล้ามเนื้อของอวัยวะที่ใช้พูด อาจช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นและเหมาะสมตามวัยได้ ประเภทของความผิดปกติในการพูด ความผิดปกติในการพูดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ จังหวะการพูดผิดปกติ (Fluency disorder) เป็นภาวะที่มีจังหวะการพูดผิดปกติ พูดคำเดิมซ้ำ ๆ ตะกุกตะกัก พูดแล้วลากเสียงยาว หรือเสียงอาจหายไปบางช่วง เช่น การพูดติดอ่าง ความผิดปกติของเสียงพูด (Voice disorder) เป็นการพูดที่ใช้เสียงผิดปกติ อาจมีน้ำเสียง คุณภาพของเสียง หรือระดับเสียงผิดปกติ เช่น พูดเสียงดังเกินไป พูดเบาจนไม่ได้ยิน พูดเสียงแหบแห้ง การพูดไม่ชัด (Articulation disorder) เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของการเปล่งเสียง มักเกิดในเด็กเล็กที่ออกเสียงพยัญชนะและสระไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจต้องดูตามช่วงอายุ เพราะเมื่อถึงวัยก็จะพูดได้ปกติ ทำให้ออกเสียงผิดหรือพูดผิดเพี้ยนไปจากที่ตั้งใจ สาเหตุที่ทำให้เด็ก พูดไม่ชัด ปัญหาเด็กพูดไม่ชัดอาจเกิดได้จากปัจจัยต่อไปนี้ การพูดอะแพรกเซียในเด็ก (Childhood apraxia of speech) เป็นภาวะที่สมองไม่สามารถสื่อสารและสั่งการอวัยวะที่ใช้พูดได้ตามปกติ ทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมริมฝีปากและลิ้นได้ตามต้องการ อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กเริ่มหัดพูด ทำให้ไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะ […]

การเติบโตและพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 2 ขวบ เลือกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อเด็ก

เด็กวัย 2 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ที่เหมาะสมและตรงตามช่วงวัยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการทั้งทางร่างกาย ภาษา ความคิด อารมณ์และสังคม ของเล่นที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้ ควรเป็นของเล่นที่กระตุ้นและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การใช้ความคิด และการเข้าสังคมของเด็ก การหมั่นศึกษาเรื่องพัฒนาการและเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 2 ขวบ อาจช่วยส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัยของเด็ก พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก 2 ขวบ อาจมีดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กวัย 2 ขวบ มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง การเล่น การปีนป่าย ค่อนข้างรวดเร็ว เด็กวัยนี้เริ่มใช้เวลาในการเล่นของเล่นอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นและกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเตะบอล หรือหาของเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อ ข้อมือ มือ และนิ้วมือ เช่น การวาดรูปเล่นด้วยดินสอ สีเทียน การวาดรูปแบบฟิงเกอร์เพนต์ (Finger Paint) หรือการวาดรูปด้วยนิ้วมือ ที่ให้เด็กได้ใช้มือและนิ้วมือป้ายสีต่าง ๆ ลงบนกระดาษแทนพู่กัน ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก 2 […]

การเติบโตและพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ ควรเลือกซื้ออย่างไร

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามลำดับ การศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม ภาษาและการสื่อสาร ความคิด รวมถึงสัญญาณของพัฒนาการที่ผิดปกติ อาจช่วยให้คุณพ่อคุณแมเข้าใจและสามารถเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กได้มากขึ้น พัฒนาการเด็ก 3 ขวบ พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก 3 ขวบ อาจมีดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็ก 3 ขวบส่วนใหญ่สามารถทำกิจกรรมทางกาย เช่น ปีนป่าย วิ่ง กระโดดไปมา กระโดดขาเดียว ได้ เด็กบางคนอาจเดินลงบันไดโดยก้าวเท้าลงทีละข้าง หรือเริ่มใส่เสื้อผ้าเองเป็น คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยฝึกพัฒนาทักษะการทรงตัวของเด็กได้ด้วยการให้เด็กหัดขี่รถจักรยานสามล้อ เป็นต้น พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เด็ก 3 ขวบมักมีพฤติกรรมเลียนแบบคนรอบข้าง เริ่มไม่งอแงเมื่อต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่ และรู้จักแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้น เช่น บอกรักหรือแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างเปิดเผย รู้จักแบ่งปันกับคนอื่น เริ่มแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเวลาที่เห็นคนรอบข้างเศร้า พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร เด็ก 3 ขวบสามารถบอกชื่อต้น อายุ และเพศของตัวเองได้ จำชื่อเพื่อนได้ สามารถสนทนาได้ประมาณ 3-4 คำ/ประโยค และทำตามคำสั่งหลายขั้นตอนได้แล้ว เช่น เข้าใจคำสั่งที่ให้ […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

ครีมอาบน้ำเด็ก ควรเลือกซื้ออย่างไร และวิธีอาบน้ำเด็กอย่างปลอดภัย

ครีมอาบน้ำเด็ก เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ควรเลือกซื้อโดยคำนึงถึงคุณสมบัติในการทำความสะอาดผิว และความปลอดภัยต่อผิวของเด็กเป็นสำคัญ อาจเลือกที่มีส่วนผสมที่อ่อนโยน และควรหลีกเลี่ยงสารเคมีบางชนิดที่อาจระคายผิวเด็ก เช่น พาราเบน น้ำหอม สารกลุ่มพาทาเลต หากพบว่าเด็กมีผื่นคัน ผิวลอกแดง เป็นต้น อาจเป็นสัญญาณของอาการแพ้ครีมอาบน้ำ ควรให้เด็กเลิกใช้ครีมอาบน้ำนั้นทันที และปรึกษาคุณหมอเพื่อหาวิธีบรรเทาอาการที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาวิธีการอาบน้ำเด็กอย่างปลอดภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์กันลื่นไว้ในห้องน้ำ การเช็ดเท้าเด็กให้แห้งสนิทหลังอาบน้ำ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในห้องน้ำได้ วิธีเลือก ครีมอาบน้ำเด็ก วิธีเลือกครีมอาบน้ำเด็กที่เหมาะสม อาจมีดังต่อไปนี้ อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เลือกครีมอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือน้ำหอมที่อาจระคายผิวหนังและการหายใจของเด็ก บางยี่ห้ออาจระบุว่าเป็นแบบ ไฮโปอัลโลจีนิก (Hypo-Allergenic) ซึ่งหมายถึงผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าอ่อนโยน อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้และการระคายเคือง หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิก เลือกครีมอาบน้ำเด็กมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น ว่านหางจระเข้ เชียบัตเตอร์ (Shea Butter) น้ำมันมะกอก ซึ่งมีคุณสมบัติที่อ่อนโยนต่อผิว และอาจปลอดภัยกับเด็กมากกว่า หลีกเลี่ยงสารสกัดบางชนิด ไม่เลือกใช้ครีมอาบน้ำเด็กที่มีส่วนผสมจากสารกลุ่มพาทาเลต (Phthalates) ซึ่งใช้เป็นวัตถุกันเสียที่มักใช้ในครีมอาบน้ำและแชมพู และพาราเบน (Parabens) ที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย ทดลองกับผิวก่อนใช้จริง เมื่อซื้อครีมอาบน้ำเด็กมาใช้เป็นครั้งแรก ควรนำไปทดสอบบนผิวเด็กก่อนเล็กน้อย อาจหยดลงบริเวณแขน เพื่อดูว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ คัน ระคายเคืองหรือไม่ ก่อนนำไปใช้ชโลมลงผิวเด็กในตอนอาบน้ำ […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

ของใช้เด็กที่จำเป็น มีอะไรบ้าง และวิธีเลือกของใช้เด็กที่เหมาะสม

ของใช้เด็ก สำหรับเด็กทารกถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกซื้อของใช้เด็กที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้าเด็กอ่อน ของใช้ในการอาบน้ำสำหรับเด็ก อุปกรณ์การนอนของเด็ก อุปกรณ์ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เบาะนั่งในรถยนต์สำหรับเด็ก (Car Seat) อย่างรอบคอบและใส่ใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่า และความปลอดภัยของเด็กในการใช้งานมากที่สุด ของใช้เด็ก ที่จำเป็น มีอะไรบ้าง หมวดเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก เครื่องแต่งกายที่จำเป็นสำหรับเด็ก มีดังนี้ ควรเลือกให้เหมาะกับวัยของเด็ก ในช่วงแรกเกิดเด็กจะโตไวมาก จึงไม่ควรซื้อเสื้อผ้าเก็บไว้เยอะเพราะอาจไม่ทันใช้ หรืออาจต้องซื้อใหม่ทั้งที่ใส่ไปไม่กี่ครั้งหรือเพิ่งซื้อมา เสื้อผ้าเด็กอ่อนที่จำเป็น ได้แก่ ชุดเด็กแบบชิ้นเดียว ชุดนอนเด็กชิ้นเดียวที่แบบกระดุมหน้า ถุงเท้าเด็กสำหรับใส่กันหนาวเวลานอนหรือออกไปข้างนอก เสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันลม ผ้าห่อตัว หมวกใส่กันลม การเลือกเสื้อผ้าให้เด็กควรเน้นเรื่องความสบายในการสวมใส่ และควรเหมาะกับสภาพอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก วิธีเลือกเสื้อผ้าเด็กอ่อน เลือกชุดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิวและระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย ผ้าจากเยื่อไผ่ เพราะเด็กจะได้สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิว เลี่ยงการใช้เสื้อผ้าที่มีกระดุมขนาดเล็ก โบว์ตกแต่ง เพราะเด็กอาจดึงหรือหยิบเข้าปาก จนอาจติดหลอดลมหรือสำลัก หรืออาจไปพันคอตอนเด็กหลับ ควรเลือกขนาดเสื้อผ้าของเด็กตามขนาดตัวมากกว่าช่วงอายุ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีขนาดตัวไม่เท่ากันแม้จะมีอายุที่ใกล้เคียงกัน เลือกเสื้อผ้าที่ใส่และถอดง่าย เช่น เสื้อผ้าที่มีซิปด้านหน้า เสื้อผ้าที่แขนหลวมและบาน เสื้อแบบผูกจากด้านหลัง เสื้อที่มีคอกว้าง หมวดของใช้ในการอาบน้ำสำหรับเด็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำสำหรับเด็ก มีดังนี้ […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กเกเร สาเหตุ และวิธีรับมือที่ควรรู้

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็ก เช่น เด็กเกเร เด็กก้าวร้าว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เด็กอาจจะเหนื่อย หิว ตื่นเต้นมากเกินไป หรือบางครั้ง เด็กอาจแค่เบื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาสาเหตุที่อาจทำให้เด็กเกเร และเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้เด็กปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสม สาเหตุที่ทำให้เด็กเกเร เมื่ออายุได้ 1-4 ขวบ เด็กจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น แต่ก็ยังต้องการความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ และยังรับมือกับความผิดหวังและอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ดี ทั้งยังสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกได้ไม่มากนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ เมื่อโดนบังคับหรือขัดใจ เด็กจึงมักแสดงพฤติกรรมที่อาจดูเป็นเด็กเกเร เช่น ก้าวร้าว รุนแรง ไม่เชื่อฟัง เอาแต่ใจตัวเอง ลงไปนอนร้องไห้กับพื้น ขว้างปาสิ่งของ หรือแผดเสียงร้อง การที่เด็กเกเรไม่เชื่อฟัง อาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้ ความหิว ความเหนื่อยล้า ความไม่พอใจ ต้องการความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ ต้องการของบางอย่าง เช่น ตุ๊กตา ของเล่น ต้องการแสดงออกว่าไม่อยากทำสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ เช่น เก็บของเล่น ทำความสะอาด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจลดลงเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กสามารถพูดและสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจในความต้องการได้มากขึ้นแล้ว วิธีรับมือเมื่อ เด็กเกเร วิธีดังต่อไปนี้ อาจช่วยแก้ไขปัญหาเด็กเกเร ไม่เชื่อฟังได้ พูดคุยกับเด็กโดยตรง พูดคุยสะท้อนอารมณ์ของเด็กให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตัวเองขณะนั้น เช่น หนูกำลังโมโห หนูกำลังไม่พอใจ หนูอยากได้ของเล่นชิ้นนี้ใช่ไหม […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

ลูกไม่ยอมกินอะไรเลย คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

ลูกไม่ยอมกินอะไรเลย อาจเป็นปัญหาที่ควรรีบแก้ไข และศึกษาวิธีที่ทำให้ลูกสามารถกินได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบถึงสุขภาพและพัฒนาการของลูกน้อย โดยอาจลองหาวิธีต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกต้องการกินอาหาร เช่น ให้ลูกกินอาหารตรงเวลาทุกมื้อ ลองทำเมนูใหม่ ๆ ปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสม เป็นต้น อาจจะสามารถช่วยให้ลูกกลับมากินอาหารได้มากขึ้น [embed-health-tool-vaccination-tool] ลูกไม่ยอมกินอะไรเลย เกิดจากอะไร ปัญหาลูกไม่ยอมกินอาหาร อาจเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้ บังคับให้ลูกกินอาหารมากเกินไป เมื่อเห็นว่าลูกกินอาหารได้น้อยลงกว่าที่เคยเป็น คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ผิด เช่น ดุว่า ลงโทษ หรือบังคับให้ลูกกินให้หมดจาน โดยไม่รู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ลูกไม่กินในขณะนั้น เช่น ปริมาณที่ลูกกินได้ในหนึ่งมื้ออาจมากเกินไป หรือลูกยังอิ่มขนมอยู่ การว่ากล่าวอาจทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีที่จะกินอาหารจนลูกเกิดอาการต่อต้านและไม่ยอมกินอะไรเลย กินน้ำตาลมากเกินไป การกินขนมขบเคี้ยวหรือขนมหวานเป็นประจำอาจทำให้ลูกติดน้ำตาล และเลือกที่จะขอกินอาหารหวาน ๆ แทนที่จะกินอาหารปกติ เช่น กินเพียงคุกกี้ในระหว่างวัน หรือต้องการกินแค่ของหวานในมื้อเย็น คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกขนมหรืออาหารว่างแบบที่มีน้ำตาลน้อยให้ลูก เช่น โยเกิร์ตไม่มีน้ำตาล ผลไม้อย่างกล้วย แอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้น เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และไม่ติดหวาน ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เมื่อโตขึ้น มีสิ่งรบกวนที่ทำให้ไม่สนใจอาหาร ลูกอาจห่วงเล่นจนไม่อยากกินอาหารเมื่อถึงเวลาที่ต้องกิน เช่น ต้องการเล่นของเล่นจนไม่อยากทำอย่างอื่น หรือติดดูการ์ตูนโทรทัศน์จนไม่ยอมกินอะไรเลย เพราะความสนใจทั้งหมดอยู่ที่การ์ตูนจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ […]

โภชนาการเด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

เมนูอาหารลูกน้อยวัย 2 ขวบ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ลูกน้อยวัย 2 ขวบ เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต เรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ และมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร โภชนาการด้านอาหารที่ดีนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลููก คุณพ่อคุณแม่ควรเลือก เมนูอาหารลูกน้อยวัย 2 ขวบ ที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน และศึกษาอาหารบางชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของช่วงวัย อาหารที่มีประโยชน์กับลูกวัย 2 ขวบ อาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกน้อย มีดังนี้ 1. โปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย มีกรดอะมิโนที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์ที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และยังให้พลังงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย พบมากในอาหารทะเล เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ไก่ นม อาหารประเภทถั่วต่าง ๆ เป็นต้น ปริมาณโปรตีนที่ลูกควรได้รับต่อวัน (อย่างน้อย 2 ส่วน/วัน) โดย 1 ส่วนมีดังนี้ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไก่ ปลา น้ำหนักสุก 30 กรัม  น้ำหนักดิบ 40 กรัม ถั่วประเภทต่าง ๆ 2-4 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 1 […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

ลูกไม่ยอมกินข้าว 3 ขวบ ควรทำอย่างไร

ลูกไม่ยอมกินข้าว ในวัย 3 ขวบ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวล เพราะบางครั้งลูกสามารถที่จะกินข้าวได้ติดต่อกันหลายวัน แต่ในบางวันก็กินได้น้อยลง ไม่มีความต้องการกินเลย หรือบางครั้งก็เลือกกินเฉพาะอาหารที่ชอบเท่านั้น สาเหตุที่ลูกไม่ยอมกินข้าวเกิดได้จากหลายอย่าง เช่น เบื่ออาหาร โดนบังคับ ลูกต้องการความสนใจจากคนรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาวิธีที่อาจจะช่วยให้ลูกกินข้าวได้ตามปกติ เช่น การวางแผนเมนูให้หลากหลายสีสันสวยงาม การให้ลูกกินข้าวในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับพัฒนาการและสุขภาพของลูกน้อย [embed-health-tool-vaccination-tool] ปัญหาลูกไม่ยอมกินข้าวที่พบได้บ่อย ไม่กินอาหาร หรือกินน้อยลง พ่นและคายอาหารทิ้ง ไม่ยอมกลืนข้าว เลือกกินอาหารแค่บางอย่างเท่านั้น และไม่ยอมกินอาหารอื่น ๆ นอกจากเมนูที่คุ้นเคย หรือกินเป็นประจำ สาเหตุที่ลูกไม่ยอมกินข้าว 3 ขวบ สาเหตุของปัญหาลูกไม่ยอมกินข้าว โดยเฉพาะลูกวัย 3 ขวบอาจจะมีได้ ดังนี้ เบื่ออาหาร เด็กในวัย 3 ขวบอาจจะยังไม่มีวิธีสื่อสารที่ชัดเจนว่าไม่ชอบหรือรู้สึกเบื่อเมนูอาหารเดิม ๆ จึงแสดงออกด้วยการไม่ยอมกินข้าว โดนบังคับเรื่องกิน เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่ลูกเริ่มเป็นตัวของตัวเอง การบังคับหรือกดดันให้ลูกกินข้าว อาจทำให้ลูกต่อต้านและไม่ทำตาม ลูกต้องการความสนใจ การเรียกร้องความสนใจเป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนี้ การไม่ยอมกินอาจเป็นการแสดงออกเพื่อต่อต้านสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ อิ่มจากของกินเล่น หากลูกกินนม น้ำหวาน ขนมก่อนอาหารมื้อหลัก อาจทำให้ยังอิ่มอยู่และไม่ยอมกินอาหารมื้อหลัก หรือกินได้น้อยกว่าที่ควร เลียนแบบคนที่อยู่ด้วย เมื่อลูกเห็นว่าคนรอบข้างเลือกกินหรือไม่กินอาหารชนิดใด […]

เด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียน

ลูก 1 ขวบไม่ยอมกินข้าว สาเหตุ และการแก้ปัญหา

สาเหตุที่ลูก 1 ขวบไม่ยอมกินข้าว อาจมาจากการที่ลูกรู้สึกเบื่ออาหาร ห่วงเล่น หากคุณพ่อคุณแม่ตามใจปล่อยให้ลูกรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อาจทำให้ลูกเคยชิน และนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือร่างกายขาดสารอาหารได้ ดังนั้น จึงควรศึกษาสาเหตุที่ทำให้ลูกไม่ยอมกินข้าว รวมถึงเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกกินอาหาร เช่น เปลี่ยนเมนูอาหาร จัดเรียงอาหารให้น่าสนใจ เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต [embed-health-tool-vaccination-tool] ลูก 1 ขวบไม่ยอมกินข้าว เกิดจากอะไร ลูก 1 ขวบไม่ยอมกินข้าว อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ถูกกดดัน คุณพ่อคุณแม่อาจกดดันลูกขณะกินข้าวโดยไม่รู้ตัว เช่น จ้องมองลูก ป้อนอาหารลูกเร็วเกินไป ดันชามข้าวเข้าใกล้ตัวลูกมากเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ลูกรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหาร และต่อต้านการกินข้าวเมื่อถึงเวลาที่ควรกิน เบื่ออาหาร หากให้ลูกรับประทานอาหารเมนูเดิม ๆ ทุกมื้อ เป็นประจำทุกวัน อาจทำให้ลูกรู้สึกเบื่ออาหารและไม่ยอมกินข้าว ห่วงเล่น เด็กช่วงวัย 1 ขวบ อาจอยู่นิ่งกับที่ยาก เนื่องจากห่วงเล่น ทำให้อาจไม่ยอมกินข้าวหรือกินได้น้อย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรหาอุปกรณ์สำหรับกินข้าวที่แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจลูก เช่น ช้อนส้อม จานชามรูปการ์ตูนสีสันสดใส กลัวการรับประทานอาหารแปลกใหม่ เป็นเรื่องปกติที่อาจพบได้บ่อยในเด็กช่วงอายุ 1-5 ขวบ คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มจากฝึกให้ลูกรับประทานอาหารในปริมาณน้อย เมื่อลูกกล้าที่จะรับประทาน […]


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!